Nguyễn Trọng Thành

Tôi là Nguyễn Trọng Thành (Jimmy Thành) hiện đang là bác sĩ trong ngày thẩm mỹ được hơn 5 năm. Trong thời gian 5 năm tôi đã giúp hơn 3000 người thay đổi diện mạo để thành công hơn.

Với Tầm nhìn

Nguyễn Trọng Thành